Biološki tretman – SBR

Široko zastupljen metod tretmana otpadne sanitarne i industrijske vode.

Biološki tretman – SBR

Široko zastupljen metod tretmana otpadne sanitarne i industrijske vode.
Sastoji se iz sledećih faza:

  • Egalizacija
  • Izdvajanje grubih nečistoća
  • Sekvencijalni biološki reaktor
  • Taloženje
  • Otpadni mulj se periodično odnosi cisternom iz postrojenja

Fleksibilnost:

  • Dužina ciklusa može da bude podešena da odgovara varijacijama protoka sirove vode ili biološkom opterećenju
  • Jednostavno proširenje
  • Automatska kontrola omogućava podešavanje radnih parametara

Prečišćena voda na svom izlasku može biti dezinfikovana upotrebom npr. tečnog rastvora hipohlorita.

... Precizno i dosledno pratimo potrebe naših korisnika i stručnim kadrom implementiramo najsavremenija rešenja u industrijsku praksu ...